23 Ocak 2020, Perşembe
Ana Sayfa / Belirli Gün ve Haftalar / Etik Günü (25 Mayıs)

Etik Günü (25 Mayıs)

belirli günler25 Mayıs Etik Günü

25 Mayıs tarihi ülkemizde Etik Günü olarak kutlanmaktadır. Bu günün 25 Mayıs tarihinde kutlamasının nedeni Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kuruluna ait Kuruluş Kanununun (5176 sayılı Kanun) bu tarihte kabul edilmiş olmasıdır.
Türk Dil Kurumu(TDK), “etik” sözcüğünü “Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü.” olarak tarif etmiştir. Ancak bu sözcük “ahlaki, ahlakla ilgili” anlamlarında da kullanılmaktadır.
İnsanoğlu, çok eski çağlardan beri “ahlakilik kaygısını” içinde duymuştur. Yaşadığı toplumun değer yargılarına göre sürekli olarak kendisini sorgulamış ve iyiyle kötüyü birbirinden ayırmaya çalışmıştır. İşte bu sorgulama çabaları sırasında çevresinde fark ettiği bazı değerleri dikkate almaya başlamış ve böylece günümüzde yazılı olmadığı halde toplumları ve bireyleri derinden etkileyen etik kurallar ortaya çıkmıştır.
Yabancı bir kökene sahip “etik” sözcüğünün karşıladığı anlamları biz topraklarımızda aradığımızda karşımıza Ahilik örgütü çıkmaktadır. Günümüzde etik değerler olarak bahsedilen ahlaki kuralların pek çoğu 13. Yüzyılda Selçuklular döneminde Anadolu’da yaşayan Türkler tarafından uygulanmıştır. O dönemdeki esnaf ve sanatkârların birliğini, çalışma ilkelerini ve kurallarını oluşturan çok yönlü bir sosyo-ekonomik kurum olan Ahilik örgütü; üyelerinin uymaları gereken bir dizi ahlak ve iş kurallarına sahipti. Uyulmaması durumunda ağır cezalar da öngörülen bu kurallar bugünkü etik kurallarla belirgin bir şekilde örtüşmektedir.
Etik, insanın olduğu her alanda karşımıza çıkan bir kavramdır. Bu kadar geniş bir alanda var olması sebebiyle bazen tam olarak ne olduğu konusunda farklı görüşler ortaya konmaktadır. Bununla birlikte günümüzde farklı etik alanlar da bulunmaktadır: iş etiği, çevresel etik, gazetecilik etiği, adalet etiği, tıp etiği gibi.
Yaşadığımız çağda bilim ve teknolojinin önlenemeyen bir hızla ilerlemesi, insanlar arası ilişkilerin artması etik ilkelerinin oluşturulmasını ve benimsenmesini gerekli kılmıştır. Pek çok Avrupa ülkesi, çeşitli meslek gruplarının belirli bir iç denetime sahip olması için etik kuralların yaygınlaşıp benimsenmesine katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Böylelikle yaygınlaşan etik değerler sayesinde insanlar başkalarına ve topluma karşı sorumluluklarını unutmamış olacaktır.

 

belirli günlerEtik Günü

Bir ülkede etik değerlerin oluşup kök salmasında birinci derecede etkili etmen bireyleri kültürlü uygar insanlar yapmayı amaçlayan eğitim düzeyleri. Ülkemiz açısından içine düştüğümüz olumsuz çarpıcı bir örnek her düzeyde eğitimi bir yabancı dilde yapma çabaları. Kendi anadilinde yapılan eğitimin önemine dikkat çekenlerin yadırgandığı bir düzeye kadar bu olumsuzluğu getirmiş bulunuyoruz. Etik değerlere özen gösterilen ülkelerde hiç kimse kendi ana dilinden bu derece vazgeçmiş gözükmüyor. Üstelik hem kendi diline hem de başkalarının anadiline saygıyı önemli bir etik değer sayıyor.
Bizim toplumsal olarak bugün karşı karşıya bulunduğumuz sorun, toplumsal yaşantımızdaki gelişmelerin toplumun geneli için geçerli olacak değer yargılarını oluşturamamış olması. Biz cumhuriyetin kuruluşu ile başlayan Atatürk devrimlerinin yaşamımıza bostancı escort soktuğu değer yargılarına güveniyoruz ve geçerliliğini koruduğuna inanıyoruz. Evrensel düzeyde geçerli olan değer yargılarına dayanan Atatürk ilke ve devrimlerini, teknolojik gelişmelerin günümüzde yaşattığı toplumsal dönüşümler bile eskitememekte.
İnsanoğlu, varoluşuyla birlikte, “ahlâkilik kaygısını” içinde taşımıştır. Kendisini “iyi” ve “kötü” olana dair sorgulamalara tabi tutarak, bunların “ne” olduğu sorusunun cevabını aramıştır. İşte bu aşamada ahlâkilik problemi ile karşılaşmıştır. Çevresinde gördüğü insanlar ve etrafındaki fizik nesnelerle ilişki kurarken karşılaştıklarının, bir takım değerlerle anlam taşıdığını görmüştür. Bu değerler de o insanın ahlâkî kodlarını belirlemiştir. Değerlerin dikkate alınmadığı anlarda, farklı eylem imkânlarıyla karşılaşıldığı zaman, neyi yapmanın doğru olacağına dair çeşitli ikilemler içerisine girilmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu ikilemlerin tabiî bir sonucu olarak da doğru ve iyi olana dair çeşitli tasavvurlar ileri sürülmüştür.
“Doğru” ve “iyi”nin “ne” olması gerektiğine dair bilgiler insanlığın ilk kültürel bulgularına kadar götürülebilir. Çeşitli kabartma resimler, destanlar, yazılı taşlar ve yazılı antalya escort eserlerde buna dair motifler vardır. “İyi”nin “ne” olduğu üzerinde durarak diğer insanlara öncülük eden en önemli kişiler hiç kuşkusuz filozoflar ve peygamberlerdir.
Filozoflar, felsefenin tabiatı gereği “iyi”nin “ne” olduğunu tartışmakla beraber somut davranış biçimleri vermekten kaçınmışlardır; peygamberler ise, iyinin ne olduğu üzerinde durarak, insanlara “model davranış biçimleri” sunmuşlardır. Peygamberler bu misyonlarını vahiy ve vahyi açıklayıcı sözler yoluyla yerine getirmişlerdir. Son peygamber Hz. Muhammed (asm) “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” diyerek hayatın bütün alanlarını kuşatan bir değerler sistemi sunmuştur.
Aynı problem bugün de insanlığı meşgul etmektedir. Teknolojinin gelişmesi ve sosyo-ekonomik hareketliliğe bağlı olarak daha karmaşık hale gelen gündelik hayatlar, “iyi”nin “ne” olduğu sorusunu cevaplamayı daha da zorlaştırmıştır. İnsanlık, hayatın değişik alanlarında, bu soruya doğru cevaplar bulabilmek için “etik kodlar”a ihtiyaç duymuştur. Bilim adamları, mühendisler, siyasetçiler, hukukçular, tüccarlar, doktorlar, iş adamları ve meslek odaları yaşadıkları problemleri çözebilmek için bir değer yargıları sistemine dayalı teamüller oluşturmuşlardır. Bilgisayar alanında, internet kullanımında, enformasyon teknolojisinde, şirketlerin rekabet alanında ahlâka uygun olanla olmayan bilinmek istenmiştir.

Selami TÜRKMANİ